Chính sách Bảo mật thông tin

Chính Sách Bảo Mật

1. Mục đích và Phạm vi

Chính sách bảo mật này được áp dụng cho trang web suanhatban.com và mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

2. Thu thập thông tin

Khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau:

Thông tin cá nhân bạn cung cấp khi đăng ký, đặt hàng hoặc điền vào các biểu mẫu trên trang web.
Thông tin về các giao dịch và hoạt động bạn thực hiện trên trang web.

3. Sử dụng thông tin

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

Cung cấp và quản lý dịch vụ, sản phẩm và nội dung bạn yêu cầu.
Phản hồi lại yêu cầu hoặc câu hỏi bạn gửi đến chúng tôi.
Cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi.
Tiếp thị và quảng cáo sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

4. Bảo vệ thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và áp dụng các biện pháp an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ, sửa đổi hoặc hủy bỏ thông tin đó.

5. Tiết lộ thông tin

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba ngoại trừ trường hợp có yêu cầu từ pháp luật hoặc để bảo vệ quyền, tài sản và an ninh của chúng tôi hoặc người khác.

6. Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc yêu cầu xoá thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào. Bạn cũng có quyền từ chối nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi.

7. Thay đổi Chính sách

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo Mật này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Mọi thay đổi sẽ được đăng tải trên trang web và bạn nên xem xét việc truy cập trang web thường xuyên để cập nhật các thay đổi này.

Back to top button